درباره شرکت

شركت پالايش نفـت تبريز در سـال 1353 طراحـی و پـس از اتمـام مـراحل احداث در بهــمن ســال 1356 با ظرفيـت اسـمی 80000 بشـكه در روز راه انـدازی شـد. افزايـش ظرفيـت توليـد به 110000 بشكه در سال 1371 با تلاش كارشناسان و متخصصان داخلی ، برگ زرينی است كه در اين شركت رقم خورده است.

شـركـت پالايـش نفـت تبريـز هـم اكنـون سهـم حـدود 7 درصـدی از تـوان تصـفيه نفـت خـام كـل كشـور را با تبـديل به فـرآورده هـای اصلی و ويژه به خود اختصاص داده و تأمیـن بخـشی از سوخـت مايـع مورد نيـاز شـمال غـرب كشــور (اسـتان های آذربايجان شرقی، آذربايجان غربی، زنجان و كردستان) را برعهده دارد.

شرکت پالایش نفت تبریز در سال ۱۳۵۶ به بهره برداری رسیده است و ظرفیت فعلی ۱۱۰ هزار بشکه در روز است محصولات تولیدی عبارتند از : گاز مایع، بنزین یورو 5 ، نفت گاز (گازوئیل) معمولی، نفت گاز (گازوئیل) یورو 5 ، VB( وكيوم باتوم) ، نفت کوره سبک، گوگرد گرانولی، سلاپس واکس، ریفرمیت، آیزو ریسایکل، آیزوفید، انواع حلال، بنزن ، نفتاي سبك و بوتان( خوراک پتروشیمی)، لوبکات یا برشهای روغنی، سوخت جت(ATK)، انواع قیر، روغن پایه، روغنهای روانساز، ضد یخ

اطلاعات تماس