ترکیب سهامداران

شرکت سرمایه گذاری غدیر 64.89 %
صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح 13.47 %
موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر 4.04 %
سایر 17.6 %