متن سربرگ خود را وارد کنید

1387 الی 1397/10/05
مرتضی عزیزی
مرتضی عزیزی

موسس شرکت نفت و گاز پارسیان

1397/10/05 الی 1399
حسین شهریاری مرغچوئیه
حسین شهریاری مرغچوئیه

تدوین چشم انداز آینده شرکت نفت و گاز پاسیان با محوریت توسعه و زنجیره‌ی ارزش

1399/11/04 تا 1400/12/07
وحید محمودی
وحید محمودی

نگرش علمی مدیریت سازمانی و تمرکز بر سیستمی نمودن فرایندهای کاری

1400/12/07 تاکنون
اسمعیل قنبری
اسمعیل قنبری