طرح پتروشیمی کیان

 

طرح: الفین دوازدهم

مجری: شرکت پتروشیمی کیان

محل اجرا: منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

مساحت: 75 هکتار

زمان شروع: 94

پیش بینی زمان بهره برداری: سال 1399

  الفین 12